Close

State Targets

S.No. State Candidates
1 Andhra Pradesh 360
2 Arunachal Pradesh 120
3 Assam 840
4 Bihar 1560
5 Chhattisgarh 1200
6 Gujarat 240
7 Haryana 120
8 Himachal Pradesh 120
9 Jammu & Kashmir 240
10 Jharkhand 2280
11 Karnataka 240
12 Kerala 120
13 Madhya Pradesh 960
14 Maharashtra 480
15 Manipur 120
16 Meghalaya 120
17 Mizoram 120
18 Nagaland 120
19 Orissa 960
20 Punjab 240
21 Rajasthan 600
22 Sikkim 120
23 Tamil Nadu 240
24 Telangana 360
25 Tripura 120
26 Uttar Pradesh 960
27 Uttarakhand 240
28 West Bengal 600
Total 13800